Xiaomi Denies Authorization of ICO Token That Pegs to Its IPO

Xiaomi Denies Authorization of ICO Token That Pegs to Its IPO